Aandacht scholen voor alcohol is minimaal en ongestructureerd

De werkgroep Publiek draagvlak en educatie van het project ‘Alcohol 16min geen goed begin’ hield een enquête onder basisscholen, voortgezet onderwijs (VO) en Jongerenwerk. Doel was om inzicht te krijgen in de huidige alcohol preventieactiviteiten en een behoeftepeiling. Een belangrijke uitkomst van deze enquête was dat scholen teveel ad-hoc (‘losse flodders’) doen en te weinig structureel. Scholen hebben behoefte aan informatie over aanbod en mogelijkheden voor alcoholpreventie.

Uitkomsten op een rij
Van de 252 verstuurde vragenlijsten, deden 211 basisscholen mee aan de enquête. De belangrijkste uitkomsten:

• 70% besteedt aandacht aan het thema alcohol. Deze aandacht is minimaal en varieert van een kringgesprek tot inhaken op actualiteit, een spreekbeurt, of een los project.

• Van die 70% besteedt maar 16% structureel aandacht aan alcohol via bv. methode biologie, leefstijl of het programma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’ van het Trimbos instituut.

• 30% doet niets met het thema alcohol!

• De helft geeft aan behoefte aan informatie en ondersteuning te hebben.
 
• Ruim 30% wil wel aandacht geven aan alcoholpreventie, maar weet niet hoe.

Van de 41 VO-scholen hebben 23 scholen de vragenlijst ingevuld. Ook zij geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning in de vorm van training docenten, materialen en een structurele aanpak.

Tijd voor actie!
Met de uitkomsten van de enquête kunnen we op maat activiteiten aanbieden en komen tot meer en gestructureerde aandacht. Kortom: tijd voor acties! Wat is er al gedaan en wat staat nog op de planning?

1. 94 basisscholen ontvingen een informatiepakket over De Gezonde School en Genotmiddelen. Zij ontvangen een gericht aanbod van de GGD, zoals uitvoering ouder-kindavond, training voor leerkrachten over de methode ‘verhalend ontwerpen’.
 
2. De VO-scholen ontvangen informatie over een training in de digitale ELO (elektronische leeromgeving) en het programma De Gezonde school en Genotmiddelen gecombineerd met een ouderavond. De kracht hiervan is de integrale aanpak.

3. De scholen die de enquête niet invulden, benaderen we opnieuw om dit alsnog te doen. Zo kunnen we ook op die scholen gerichte acties uitzetten

4. We houden met de jongerenwerkers een brainstormsessie over de invulling van activiteiten. Jongerenwerkers zien zichzelf als geschikte intermediair voor alcoholvoorlichting. Zij willen graag meewerken in alcoholpreventieactiviteiten (opstarten, meedenken en samen uitvoeren).

Inzetten op meerdere pijlers
Alcoholpreventie is pas effectief als we inzetten op meerdere pijlers, zoals educatie, ouderparticipatie, regelgeving & beleid en signaleren & begeleiden. De resultaten van een recent onderzoek onder scholieren (universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut) laten zien dat het beginnen met drinken kan worden uitgesteld, als ouders en jongeren beiden overtuigd zijn dat alcohol onder de zestien slecht is. De voorlichting moet dan plaatsvinden voordat het kind regelmatig drinkt; alleen dan heeft het effect. De gecombineerde voorlichting kan helpen, denk aan: ouderbijeenkomsten en lessen of voorlichting op school en daarbuiten. Daarnaast blijft een breder pakket van (overheids)maatregelen nodig.

Meer informatie
Het project ‘Alcohol 16min geen goed begin’ is een project van de 21 gemeenten in de veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant via tel. 0900 – 463 64 43 (lokaal tarief).