Avans Hogeschool en GGz Breburg bekrachtigen samenwerking

ggz breburg

Waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineenslaan, ontstaan innovatieve producten, businessmodellen en technologieën. Door het bundelen van krachten ontstaat een mooi samenspel, met voordelen voor alle betrokken partijen. Op 23 oktober tekenen Avans Hogeschool en GGz Breburg een convenant waarmee de bestaande samenwerking feestelijk wordt bekrachtigd én wordt ingezet op een verbreding en intensivering van de samenwerking. Doel van de samenwerking is een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en onderwijs.

Verbreding en intensivering

Voor de specialistische zorgorganisatie GGz Breburg betekent de samenwerking de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en capaciteit van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) van Avans én van het Expertisecentrum Caring Society (ECS) van Avans, voor praktijkgericht onderzoek. Maar ook het leggen en onderhouden van contacten met medewerkers en studenten van AGZ.
Voor AGZ betekent dit de mogelijkheid om het onderwijsprogramma van de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie en Mens en Techniek | Gezondheidstechnologie te kunnen blijven toetsen aan de praktijk en de mogelijkheid om aan een praktijkgerichte onderwijsvorm invulling te geven.

Naast deze voordelen wordt ook ingezet op een verbreding van de samenwerking. De samenwerking was tot nu toe vooral gericht op de opleidingen van de Academie voor Gezondheidszorg; de intentie is nu om op termijn ook andere opleidingen mee te nemen. Bijvoorbeeld Communication & Multimedia Design, Business IT & Management, Business Innovation en Human Resource Management. Op deze manier kunnen problemen uit de praktijk vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken.

Redesigning, zorg & technologie

Alle mogelijke toekomstige stages, opdrachten en uitwisselingen worden ondergebracht onder twee programmalijnen die kenmerkend en richtinggevend worden voor de samenwerking tussen Avans en GGz Breburg. De eerste is ‘Redesigning & Ontwerp’. Bijvoorbeeld het toekomstbestendig maken van en het (her)ontwerpen van de ggz. Maar ook de transitie van of business modelling van de ggz. Denk ook aan het opnieuw inrichten van terreinen, locaties, gebouwen of het anders inrichten van processen bij de ondersteunende diensten in de zorg. De andere programmalijn is ‘Zorg & Technologie’. Denk hierbij aan het slimmer en efficiënter maken van de zorg én het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, door de inzet van technologie.

Studenten van Avans kunnen bij en met GGz Breburg een opdracht doen of afstuderen. Zo startte recent een groepje van 5 tweedejaarsstudenten van de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie bij Centrum ART in Etten-Leur. Hun opdracht: Hoe kan zorgtechnologie in de breedste zin bijdragen aan een verbetering in leefstijl van cliënten van centrum ART op de locatie in Etten-Leur. Bij GGz Breburg wordt dit ondergebracht bij de Breburg Academie, een erkende praktijkinstelling.