CCAF-Keurmerk voor GGz Breburg en Kompaan en De Bocht

CCAF-Keurmerk voor Kompaan en De Bocht, en GGz Breburg

Afgelopen twee jaar zijn de medewerkers van Kompaan en De Bocht en GGz Breburg samen aan de slag gegaan om jongeren behandeling te bieden op maat, in de omgeving van de jongeren en samen met de jongeren en diens ouders of netwerk. Deze organisatie-overstijgende samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team, is een zeldzaamheid binnen Nederland en heeft onlangs geresulteerd in het behalen van het CCAF-keurmerk met optimale implementatie.

Herstel en zelfcontrole

FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’ en is gericht op herstel en zelfcontrole over het gedrag en de leefomgeving. Het team van Kompaan en De Bocht en GGz Breburg opereert vanuit één locatie, waarbij behandel- en begeleidingsvormen die aansluiten bij de vraag van de cliënt vanuit beide organisaties ingezet worden.

Ernstige problematiek

De doelgroep voor dit team bestaat uit jongeren tot 23 jaar met ernstige psychiatrische problematiek. Zij ervaren problemen op meerdere levensgebieden en zijn vaak moeilijk te bereiken of zorgmijdend. Zo kampen zij bijvoorbeeld met schoolverzuim, justitiële contacten, drugsgebruik, huisvestingsproblemen, financiële zorgen en problemen met hun ouders. Ze doen een beroep op verschillende hulpverleningsinstanties, maar vinden weinig aansluiting. Daardoor haken ze meestal vroegtijdig af. Er vindt regelmatig ‘hopgedrag’ plaats tussen verschillende organisaties. Dat is ineffectief, duur en biedt onvoldoende verbetering voor de jongere.

‘Barricade-werk’

Het behalen van het keurmerk ging niet vanzelf. Daarvoor is er van de teamleden ‘barricade-werk’ gevraagd; met minimale middelen, het maximale kunnen bereiken. Buiten de kaders denken, vooral niet herhalen wat in eerdere trajecten ook al niet werkte. Flexibel de jongere tegemoet treden, nieuwsgierig in wat deze zelf wil. Wanneer hij of zij contact afhoudt, wordt op creatieve manier gezocht naar mogelijkheden tot contactherstel. Dit kan via school, de familie, buren of het werk.

Goede zorgresultaten

Met het certificaat op zak kan gesteld worden dat het team van Kompaan en De Bocht en GGz Breburg een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van FACT-zorg levert voor jeugd. Het keurmerk geeft ook inzicht in de kwaliteit die de teams leveren. Dat biedt zekerheid voor cliënten, naastbetrokkenen, verwijzers en zorginkopers.

CCAF-keurmerk

Het CCAF certificeert teams die modelgetrouw zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.