€ 3,4 miljoen voor lokale aanpak crisis in Tilburg

Het college maakt voor vijf projecten € 3,4 miljoen euro vrij voor de aanpak van de economische crisis. Dit bedrag is afkomstig uit de reserve ´opvang gevolgen economische crisis'.

Wethouder Joost Möller: “Om de economische crisis het hoofd te bieden maken moeten wij ook op lokaal niveau aan de bak. Er zijn niet alleen bedreigingen, er liggen ook kansen. De crisis is voelbaar voor (kleine) bouwbedrijven, schoolverlaters en MBO-stagiaires. Door op die deelgebieden in te zoomen kunnen we op lokaal niveau een verschil maken voor specifieke groepen. Duurzaam bouwen is ook zo een kans. Het stelt mensen in tijden van crisis structureel geld te besparen.”

Voor de volgende vijf projecten is € 3,4 miljoen vrijgemaakt:

deelname van de gemeente in het investeringsfonds De Havenmeester: start van het woningbouwproject in de Piushaven van zo´n 275 woningen (samen met de provincie Noord-Brabant, WonenBreburg) (€ 1.122.000). Voor het totale project is 2 miljoen euro nodig. Het college reserveert alvast € 800.000 uit het fonds herstructurering. Het project wordt ook ingediend voor de 2e tranche van de tijdelijke stimuleringsregeling Woningbouw van het rijk (Ministerie WWI). kwaliteitsimpuls verbetering behuizing onderwijs (€ 727.000) premie op duurzaamheid woningbouw: woningbouwproject De Werf (voormalige gemeentewerf, Piushaven) voorzien van een flink oppervlak aan PV-cellen (zonnepanelen) ( € 150.000) terugdringen van de wachtlijsten bij het IMW (Instituut Maatschappelijk Werk) (€140.000) uitbreiding/ renovatie van een aantal kleedaccommodaties/ clubgebouwen van sportvoorzieningen (in totaal € 550.000)

Reserve opvang gevolgen economische crisis
Op 15 juni 2009 heeft de raad besloten tot het instellen van de bestemde reserve ´opvang gevolgen economische crisis`. Er was € 5,1 miljoen beschikbaar gesteld. Projecten die last hebben van de economische crisis kunnen een beroep doen op extra financiële ondersteuning uit de reserve.

Bij de behandeling van het Najaarsbericht 2009 lijkt een extra storting in deze reserve mogelijk, als antwoord op de motie van de raad om de extra dividenduitkering Essent in 2009 te storten in de reserve. Onder voorbehoud van goedkeuring van de storting van het extra dividend Essent in de reserve ´opvang gevolgen economische crisis`betekent dit dat er momenteel nog voor € 1,7 miljoen extra ruimte ontstaat om projecten te ondersteunen.

Voortgangsnotities Economische crisis Tilburg
Via de zogenoemde Voortgangsnotities Economische crisis Tilburg wordt de gemeenteraad periodiek op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt, bedrijvenmarkt en op het gebied van armoede en de gemeentefinanciën.

Werkgelegenheid
De ontwikkeling van de werkloosheid in Tilburg laat na drie maanden van stabilisatie en zelfs een daling van de werkloosheid, een stijging zien in het aantal niet -werkende werkzoekenden in augustus 2009. Het aantal werkloze personen is gestegen van 6.392 (juli) naar 6.559 (augustus). Bij bureau Schuldhulpverlening is er een toename van het aantal informatie- en adviesgesprekken (ruim 40%).

De effecten van de economische crisis voor de jeugdwerkloosheid zijn nog groter dan voor de totale werkloosheid. Uit gegevens van de regio Midden-Brabant blijkt dat de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar blijft toenemen. Alle gemeenten in Midden-Brabant, het UWV WERKbedrijf, kenniscentra, onderwijsinstellingen, werkgevers en jeugdzorg zijn betrokken bij het Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden jeugdwerkloosheid 2009-2011. Hiervoor is € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant en het ministerie van SZW.

Woningmarkt
Voor een vijftal woningbouwprojecten (183 woningen) kan Tilburg € 1,4 miljoen van het rijk tegemoet zien als deze projecten voor eind van dit jaar kunnen starten. Op korte termijn draagt Tilburg weer een aantal andere woningbouwprojecten aan voor extra geld bij het rijk (2e tranche stimuleringsregeling Woningbouw (Ministerie WWI)). De provincie heeft een divers aantal maatregelen afgekondigd, o.a. voor de woningmarkt en op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar is er ten opzichte van het voorgaande jaar meer geïnvesteerd in grondaankoop (8.216.699 tov € 4.338.374 in 2008). De grondverkoop blijft sterk achter bij de ramingen.
Tot augustus is voor ruim € 4,5 miljoen verkocht, maar dit blijft achter bij de verwachte verkoop.

Meer informatie over de economische crisis is te vinden op de site van de Gemeente Tilburg