Fietspaden en trottoirs prioriteit bij onderhoud

Fietspaden en trottoirs krijgen in de toekomst een hoger onderhoudsniveau dan wegen. De achterstand in het wegenonderhoud wordt voor 2015 weggewerkt. Civiele kunstwerken als bruggen en tunnels moeten veilig en duurzaam zijn. Dat is de ambitie van het college voor het wegonderhoud in de komende jaren. Om dit te realiseren wordt in het kader van de begroting voor 2011 extra budget beschikbaar gesteld. Het college stelt dit voor aan de raad, het zogenoemde beheerbeleidsplan wordt op 9 februari aanstaande in de commissie Fysiek besproken en op 16 maart in de raad.

Wethouder Johan van den Hout (beheer en onderhoud): “We hebben al eerder extra geld gereserveerd voor het onderhoud van wegen. Ondanks deze extra middelen blijft de kwaliteit van wegen, fietspaden en trottoirs te laag. En een groot aantal wegen in Tilburg, die in de jaren '50, '60 en '70 aangelegd zijn, zijn in de komende periode aan het einde van hun levensduur. Reden om extra te investeren. We willen namelijk dat de wegen in onze stad veilig zijn voor de weggebruikers. We geven prioriteit aan de veiligheid van fietsers en voetgangers.”

Met de voorstellen denkt het college ook te voldoen aan de wens van de raad: een goed met de burger te communiceren onderhoudsniveau vaststellen en daarop sturen. Volgens een landelijke systematiek van het CROW zijn een aantal varianten opgesteld. Het college heeft die variant gekozen waarin met name de kwetsbare weggebruikers centraal staan.

Onderhoudsniveau
Het ambitieniveau voor het onderhoud van wegverhardingen en de daarbij behorende vervangingen kost veel extra geld. Ongeveer 8 miljoen euro per jaar, ten opzichte van de huidige situatie. Dit geldt ook voor het onderhouden van civiele kunstwerken (2 miljoen euro per jaar). “Doordat er momenteel een achterstand in onderhoud is, kan het gewenste onderhoudsniveau pas in 2014 worden bereikt”, aldus van den Hout. “Of het dan wenselijk en financieel mogelijk is de ambities te verhogen wordt dan bezien.”

Achtergrond
In het collegeprogramma 2008-2010 is opgenomen dat het college met voorstellen komt over het ambitieniveau rond het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Het college zet in op een structurele verhoging van het budget vanaf 2011 om daarmee geleidelijk te komen tot een kwalitatief aanvaardbaar niveau van onderhoud. Het college heeft daartoe deze week een aantal voorstellen vastgesteld.