Fontys krijgt subsidie voor duurzamer onderwijsonderzoek

subsidie

Lectoren educatie van Fontys Hogescholen ontvingen een SPRONG-Educatief subsidie van 400.000 euro voor het opzetten van een kennisnetwerk Toekomstgericht onderwijs. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van robuuste en duurzame educatieve samenwerkingsverbanden van lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders.

De hoop is dat scholen in basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs door deze samenwerking beter profiteren van de uitkomsten en implicaties van onderzoek. De subsidie is op 16 januari op een feestelijke wijze overhandigd aan de projectleiders van vier consortia.

Actuele thematiek

Om de subsidie te bemachtigen verenigden Fontys Hogescholen (penvoerder), de HAN University of Applied Sciences, de Marnix Academie, Hogeschool Utrecht en Open Universiteit zich samen met onderwijspartners uit basis- en voortgezet onderwijs in het kennisnetwerk ‘Leren en Ontwikkelen voor Toekomstgericht Onderwijs’. Vanuit Fontys participeren in dit consortium lectoraten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Fontys Lerarenopleiding Sittard.

Lector Quinta Kools zit in het kernteam: ‘We gaan in het consortium aan de slag met vraagstukken van scholen die bezig zijn hun onderwijs in te richten voor de toekomst. Met de subsidie kunnen we kennislabs inrichten waarin scholen, lerarenopleiders en lectoren zich samen buigen over deze vraagstukken. We onderscheiden vier domeinen: onderwijs anders ontwikkelen en uitvoeren; onderwijs anders organiseren; andere rol van onderwijsprofessionals en anders samenwerken en leidinggeven. De domeinen hangen onderling samen: als je kiest voor gepersonaliseerd leren, dan heeft dat invloed op de roostering en groepering van leerlingen, op de rollen van de leraar en het onderwijsteam en op de aansturing door de schoolleider’.

Bouwen aan kennisinfrastructuur

Het kennisnetwerk gaat bouwen aan een solide kennisinfrastructuur. Een omgeving waarin je samen kennis genereert en deelt, maar ook elkaar inspireert, aanvult en faciliteert. ‘Dankzij de subsidie kunnen we in kaart brengen welke kennis de verschillende partners al in huis hebben. Ook kunnen we zien waar nog behoefte aan is. Daarnaast worden kennisregisseurs opgeleid, zodat die kennislabs kunnen opzetten en begeleiden. Daarin kunnen leraren van po, vo, mbo en lerarenopleiding, en liefst ook studenten, samen en grensoverschrijdend onderzoeken en leren.’

Verder komt er een digitaal platform, waarop kennis, expertise, instrumenten en publicaties makkelijk te vinden zijn. Het kennisnetwerk zal bovendien deelnemen aan congressen en jaarlijks zelf een kennisfestival organiseren.

De subsidie is verleend in het kader van het programma SPRONG Educatief. Meer informatie is hier te vinden.