Grootste opgraving in Tilburgse geschiedenis

In het gebied van het geplande bedrijventerrein TradePark-Noord is een grootschalig archeologisch onderzoek van start gegaan. Met een onderzoeksgebied van 5ha is deze opgraving het grootste archeologische onderzoek dat ooit in Tilburg is uitgevoerd. Uit vooronderzoek is gebleken dat er in het gebied sporen van prehistorische bewoning aanwezig zijn. De opgraving loopt tot eind augustus en wordt uitgevoerd door het archeologische bedrijf Archol uit Leiden.

Sporen prehistorische bewoning
In het gebied zijn sporen van prehistorische bewoning aanwezig. Ook zijn er sporen van een grafveld uit deze periode aangetroffen. Omdat bescherming in de bodem niet mogelijk was, heeft de gemeente Tilburg gekozen voor het veiligstellen van deze belangrijke informatie door een definitieve opgraving. Het gestarte onderzoek sluit aan bij de opgraving die de gemeente Tilburg in 2005 in het zuidelijke deel van het plangebied TradePark heeft laten uitvoeren. Daarbij werd o.a. een deel van een inheems Romeinse nederzetting onderzocht. Net als bij de ontwikkeling van het plangebied Zuid werd ook in het kader van de voorbereiding van de ontwikkeling van plangebied Noord gekeken naar de aanwezigheid van archeologische waarden in het gebied. Dit is een wettelijke verplichting.

Gebied van 5 ha
In totaal zal 5 ha worden opgegraven. Nooit eerder is in Tilburg een dergelijk omvangrijk archeologisch onderzoek uitgevoerd. De oudste bewoningssporen die verwacht worden zijn 4.000 tot 6.000 jaar oud en stammen uit de Late Steentijd (Neolithicum) en de Vroege Bronstijd. Vanaf die tijd tot rond de jaartelling leefden er boerenfamilies in grote boerderijen in het gebieden. Ook begroeven ze er hun doden. De archeologen zullen zich naast het onderzoek van deze prehistorische boerenerven en de begraafplaats van deze families, ook richten op de reconstructie van het prehistorische landschap en de invloed
van bewoners op hun omgeving. De bewoning in het gebied lijkt rond de jaartelling af te lopen. Wat de oorzaak hiervan was en hoe het gebied TradePark-Noord in latere tijden nog verder door de mens werd ingericht en gebruikt (bijvoorbeeld als akkergebied), zijn eveneens vragen die tijdens het onderzoek aan de orde zullen komen. Gemeente Tilburg bericht regelmatig over de resultaten van de opgravingwerkzaamheden.