Hall of Fame (Next) naar Spoorzone

Jongereninitiatief maakt doorstart in gebouw voormalige wieldraaierij NedTrain
Als het aan het college ligt verhuist jongereninitiatief Hall of Fame binnen nu en twee jaar
naar de hal van de voormalige wieldraaierij van NedTrain (gebouw 44) in de Spoorzone.
Hiervoor heeft het college een bedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd. Tot de verhuizing
blijft Hall of Fame in het voormalige pand van de Vormenfabriek aan de St. Ceciliastraat.
Het college gedoogt deze situatie onder strikte (geluids- en veiligheids)voorwaarden
maximaal nog twee jaar.

“Met de verhuizing kunnen wij aantal slagen tegelijk maken. Het Spoorzone gebied zal de
Hall of Fame (Next) zeker nieuwe dynamiek en levendigheid brengen,” aldus Marieke
Moorman ( wethouder Jongerenbeleid en Spoorzone), ” Dat zal de betekenis van het gebied
voor de stad vergroten en dat kan het in mijn ogen de komende tijd natuurlijk goed
gebruiken.”

Raadsbesluit
De gemeenteraad buigt zich tijdens de begrotingsbehandeling begin november over deze
kwestie. Als ook de raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van de financiële
middelen starten de gemeente en Stichting Hall of Fame Next snel met het opstellen van
een programma van eisen en een ontwerp voor de aanpassing van het gebouw. Daarna
volgt de benodigde ruimtelijke procedure. Vervolgens wordt het gebouw aangepast en kan
Hall of Fame voor een periode van maximaal vijf jaar verhuizen naar de Spoorzone.

Gebouw 44
Gebouw 44 biedt ongeveer 2.000 à 2.500 m2 binnenruimte en sluit goed aan bij de huidige
en toekomstige eisen en wensen van Hall of Fame. Het gebouw moet wel aangepast worden
in verband met veiligheids- en geluidseisen. Het maximale budget van € 2,5 miljoen moet
de kosten dekken voor het geschikt maken van het gebouw voor een periode van vijf jaar
plus de kosten voor een nieuwe (demontabele) skatebaan en de verhuiskosten. Bij de
aanpassing van het gebouw wordt zoveel mogelijk gewerkt met flexibele en demontabele
constructies, voor mogelijk hergebruik bij een eventuele toekomstige verplaatsing van Hall
of Fame.

Gedoogbesluit
Op grond van het huidige bestemmingsplan is het niet toegestaan dat Hall of Fame nog
langer in het voormalige pand van de Vormenfabriek aan de St. Ceciliastraat blijft. Daarom
heeft de gemeente een gedoogbesluit genomen. Het gedoogbesluit is voorbesproken met de
Stichting Hall of Fame Next en een afvaardiging van bewoners uit het naastgelegen
Hollandcarré/Buxusplaats. Over de voorwaarden uit het gedoogbesluit en overige
(beheer)zaken hebben omwonenden en Stichting Hall of Fame Next regelmatig overleg.