KvK bezorgd over gevolgen veranderend inkoopbeleid gemeenten voor het MKB

Nagenoeg alle gemeenten hanteren in 2010 nieuwe inkooprichtlijnen gebaseerd op duurzaamheid. Helaas vergeten ze hierbij de lokale en regionale leveranciers te informeren over de komende veranderingen. De Kamer van Koophandel Brabant heeft haar bezorgdheid hierover uitgesproken in een brief gericht aan de colleges van B&W van 52 gemeenten in haar werkgebied.

Een en ander blijkt uit een in het voorjaar gehouden onderzoek over het duurzaam inkoopbeleid van gemeenten. Van de 52 gemeenten scoorden er 45 niet hoog op het inkoopbeleid. Intern hebben ze de zaken wel op orde maar verzuimd wordt het bedrijfsleven te informeren laat staan betrekken bij het nieuwe inkoopbeleid. De kans bestaat dat veel MKB’ers de gemeente verliezen als klant omdat ze niet niet meer (tijdig) kunnen voldoen aan de criteria. Alleen Boekel, Boxtel, Eindhoven, Goirle, Oss, Tilburg en Waalwijk doen het goed volgens de KvK en ontvingen hiervoor een compliment.

Bijkomend probleem is dat veel gemeenten niet alleen de criteria hanteren die zijn opgesteld door SenterNovem maar dat ze daar nog een schepje bovenop doen. De gemeente heeft de vrijheid dit te doen en het stellen van extra duurzaamheidseisen is een nobel streven. Helaas ontbreekt hierbij uniformiteit. Ondernemers worden zo gedwongen voor elke gemeente apart te bekijken aan welke eisen ze moeten voldoen. Dit betekent niet alleen administratieve rompslomp maar vaak ook extra investeringen. De vraag is of het MKB, met name in deze economische mindere tijden, dit kan opbrengen. En of het nog financieel interessant is om aan gemeenten te (blijven) leveren. 

De KvK is van mening dat een gemeente via projecten en voorlichting (toekomstige) leveranciers beter moet voorbereiden op duurzaam inkopen of in dit geval leveren. Daarnaast kan een gemeente projecten starten om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in brede zin bij ondernemers te stimuleren. Door de lokale ondernemers goed te informeren en ook te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering een belangrijke plaats te geven, werken ze mee aan een gezonde regionale economie die ook de lokale omgeving ten goede komt.

In de brief richting gemeenten biedt KvK Brabant ondersteuning aan in de vorm van de organisatie van regionale bijeenkomsten rond dit thema. Gemeenten kunnen daarin hun beleid neerzetten en (toekomstige) leveranciers op de hoogte brengen van de veranderingen. Tevens kan dat een prima gelegenheid zijn voor leveranciers om in gesprek te komen met de inkopers van de gemeente.

Duurzaam inkoopbeleid (semi)overheden
Duurzaam inkopen heeft sinds 2004 een hoge prioriteit gekregen bij de rijksoverheid en staat hoog op de beleidsagenda. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2007 met het rijk een akkoord gesloten waarin is afgesproken dat gemeenten in 2010 voor 75% hun producten en diensten duurzaam inkopen. In 2015 moet dit aandeel zijn gestegen tot 100%. Naast de gemeenten starten ook het rijk, provincies, waterschappen en andere (semi)overheden in 2010 met duurzaam inkopen.