Nieuwe organisatiestructuur Willem II

De bestuurlijke organisatie van Willem II is veranderd.
Met als doel een vereenvoudiging van de huidige, complexe organisatiestructuur, is in 2008 een ‘Structuurcommissie’ in het leven geroepen, bestaande uit twee leden van de Ledenraad, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en twee leden van de Raad van Bestuur.

Na een zorgvuldig en diepgaand vooronderzoek zijn door de Structuurcommissie verbetervoorstellen gedaan voor een nieuwe organisatiestructuur die moet zorgen voor meer bestuurlijke slagkracht. De uitgebrachte voorstellen zijn door de relevante gremia binnen Willem II unaniem overgenomen.

In de nieuwe organisatiestructuur worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de huidige Ledenraad en huidige Raad van Commissarissen overgedragen aan het nieuwe bestuur van de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg. Dit ‘Stichtingsbestuur’ heeft onder andere als (enig) aandeelhouder van de BVO Willem II als primaire taak het benoemen van de leden van de Raad van Bestuur van de BVO Willem II, het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, het vast-stellen van de jaarrekening van de BVO Willem II en het voorafgaand goedkeuren van andere ele-mentaire besluiten van de Raad van Bestuur van de BVO Willem II zoals beleidsplannen en dergelijke. Het ‘Stichtingsbestuur’ heeft hiermee vooral een interne, toezichthoudende, adviserende en besluitvor-mende rol. De Raad van Bestuur van de BVO Willem II zal in de toekomst uitgebreid worden met fulltime directieleden. In de gewijzigde structuur houdt de Raad van Commissarissen op te bestaan.

Teneinde de binding tussen Willem II en alle relevante stakeholders in de regio te verzekeren en waar mogelijk te versterken en uit te bouwen is een Raad van Ambassadeurs in het leven geroepen. Deze Raad van Ambassadeurs benoemt de leden van het Stichtingsbestuur. De leden van deze, vooral extern gerichte, Raad van Ambassadeurs zijn aanhangers van Willem II van naam en faam, die hun sporen in de sport, het bedrijfsleven of anderszins hebben verdiend.

De leden van de Raad van Ambassadeurs zullen een rol spelen in het bevorderen, in stand houden en versterken van een positief imago van Willem II in hun eigen netwerk, hun achterban en daarbuiten.

De relatie met de Vereniging Willem II blijft ongewijzigd.
Deze verdere professionalisering van de organisatie heeft de instemming van de KNVB.

Namenlijst

Stichtingsbestuur  Willem ll
Peter van Zunderd (voorzitter)  (Veiligheidsregio MW Brabant/voorheen Politie/KLPD)
Carel Bikkers    (Ondernemer/ voorheen Audax)
Wim Corsten     (Raad van Bestuur Thebe)
Martin Houben    (Directie Rabobank Leistroom)
Hans van den Bersselaar, (Ondernemer Jos van den Bersselaar Constructie BV Udenhout)

Raad van Ambassadeurs
Pieter Bogaers voorzitter  (Ondernemer Van Vollenhoven Olie)
Ton van Bijsterveldt  (voorheen Interpolis)
Jan Haans    (Ondernemer Haans BV) 
John Rijsman   (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) 
Hans Smit    (Ondernemer Tresfort BV) 
Berna Trommelen   (Ondernemer BTC BV)
Paul Vlak     (Register Accountant Ernst & Young)
Bud Brocken   (Makelaar LBB / oud voetballer Willem II)
Jan van den Dries    (Lid Supportersclub Willem ll / vakbond)
Huub van Dongen   (Ondernemer Vadobag BV)
Peter van Ierland    (Directie ROC)
Hans Janssen    (Burgemeester Oisterwijk)
Joost Gullikers   (Lid Bussinesclub Willem ll Ondernemer IT Fits)
Jeroen Latijnhouwers   (Journalist / presentator RTL 4)

Raad van Bestuur
Hans Verbunt, voorzitter
Loeks van der Veen, penningmeester
Ton Verstraten, juridische en personele zaken
Jos Burgers, Communicatie en commerciële zaken

Directie
Frank Molkenboer, Directeur algemene zaken
Henry van der Vegt, Technisch directeur
Ingrid Vink, Controller