Opsplitsing Stichting Stadskern Tilburg

Het college heeft het voornemen de Stichting Stadskern Tilburg (SST) op te splitsen in twee nieuwe organisaties: Centrummanagement Tilburg en Ontwikkel Platform Tilburg. Het Centrummanagement Tilburg moet concreet invulling geven aan de thema's 'beheer, onderhoud en overlastbestrijding' en 'verhogen aantrekkelijkheid binnenstad'. In het Ontwikkel Platform Tilburg wordt met de belangrijkste Tilburgse instellingen op strategisch niveau nagedacht over de ontwikkeling van de (binnen)stad.

Sinds 1996 is de SST actief in de binnenstad als intermediair tussen de gemeente Tilburg en de verschillende binnenstadspartijen. Dit zijn: horeca, bewoners, vastgoedbeheerders, winkeliers en afgevaardigden uit de kunst & cultuursector. De huidige Stichting kent als hoofddoelstelling het vertegenwoordigen van de verschillende partijen in de binnenstad en het onderling afstemmen van conflicterende belangen. Wethouder Joost Möller (Binnenstad): “Het concept over binnenstadmanagement is sterk doorontwikkeld. Waar eerst de belangenbehartiging van en de communicatie tussen belangengroepen voorop stond wordt binnenstadmanagement nu aangewend en ingezet om het centrum tot een aantrekkelijke verblijfplaats te maken. De SST is sterk op het operationele vlak zoals het bestrijden van graffiti en kan een nog grotere rol gaan vervullen in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Bijvoorbeeld door middel van stadspromotie of organiseren van evenementen. Dus het initiëren en tot stand brengen van projecten.

Op het strategische niveau van binnenstadontwikkeling, bijvoorbeeld het Veemarktkwartier en de Spoorzone, speelt de SST een (te) beperkte rol. Dit komt voor een groot gedeelte door het ontbreken van organisatorische en financiële slagkracht van de Stichting. Daarom kiezen wij voor een andere opzet.”

Subsidie
Het Ontwikkel Platform Tilburg wordt in de nieuwe opzet geen stichting of vereniging, maar een overlegorgaan. Naar de exacte vorm en keuze van partijen wordt nader onderzoek en overleg gepleegd. Per 31 december 2009 zal de subsidie aan de SST worden beëindigd. Het jaarlijkse subsidiebedrag van € 176.176 wordt per 1 januari 2010 beschikbaar gesteld aan het Centrummanagement Tilburg. In deze nieuwe organisatie nemen de binnenstadpartijen zitting, aangevuld met afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Tilburg, het gebiedsteam Binnenstad en de politie. Het Centrummanagement Tilburg krijgt een onafhankelijke voorzitter en tevens krijgt de binnenstadmanager ook in de nieuwe organisatie een belangrijke rol.