Sociale Raad Tilburg van start

studenten tegen inbraak

Vanaf 1 januari 2015 is de Sociale Raad Tilburg van start gegaan. Een groot aantal taken is overgeheveld van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. De gemeenten hebben de taak gekregen nieuwe wet- en regelgeving uit te voeren. Het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De bedoeling is om de uitvoering van die wetten veel dichter bij de burger zelf te leggen en deze meer verantwoordelijkheid te geven.

Ook willen de gemeenten dat burgers zelf meer initiatief nemen voor hulp en ondersteuning en dat zij niet meer volledig afhankelijk zijn van instellingen en organisaties. Een volgend doel is dat de afstemming tussen instellingen onderling wordt verbeterd. Het kan in de toekomst niet meer voorkomen dat meerdere instellingen tegelijkertijd en zonder dat ze het van elkaar weten in één gezin werken. Alles is gericht op het realiseren van één gezin en één plan.

Kortom er staat heel wat op de rol voor de gemeente, maar ook voor alle instellingen en organisaties die deze taken moeten gaan uitvoeren. Om de gemeente Tilburg te adviseren over de uitvoering van al die taken laat zij zich ondersteunen door de Sociale Raad. Vandaar dat de Sociale Raad de mening en de ervaring van de burger met de invoering van de nieuwe wetten graag wil weten. Met die informatie kan de raad de gemeente adviseren en voorstellen doen voor verbetering. Om dat te kunnen realiseren gaat de raad in overleg met instellingen, organisatie en cliëntenvertegenwoordigers.

Sociale Raad

De Sociale Raad Tilburg bestaat uit elf personen, die allen gericht zijn op het wel en wee van Tilburg en de burgers. Onafhankelijk voorzitter is Jos van Balveren. De leden van de Sociale Raad hebben een aantoonbaar grote betrokkenheid bij en deskundigheid van een of meer beleidsterreinen binnen het sociale domein, hebben verschillende ervaringen met de beleidsterreinen en beschikken over het vermogen om goed contact te onderhouden met de achterban.

Drie kwartiermakers zijn eerder door de gemeente Tilburg aangesteld met als taak de vorming van de Sociale Raad. Het zijn Angeline Schreurs, Paul van der Velden en Jos Derksen. Nu de Sociale Raad is ingesteld houdt hun taak op.