Werkzaamheden Kempenbaan van start

De herinrichting van de voormalige stortplaats Kempenbaan in Tilburg is gestart. Het plan
Kempenbaan, gelegen aan de A58, bestaat uit grootschalige ontwikkeling van kantoren,
woningen, een transferium en kleinschalige (winkel) voorzieningen. Door dit project komt
er een volwaardige stadsentree aan de zuidkant van Tilburg.

Wethouder Joost Möller (Economische Zaken): “De ontwikkeling van de Kempenbaan is zeer
belangrijk voor Tilburg. In deze stad is namelijk een groot tekort aan kantoormeters. Met
dit project voorzien we in een duidelijke behoefte. In tijden van economische crisis moeten
wij doorbouwen! Deze crisis is eindig en dan moet Tilburg klaar zijn voor de toekomst.”

Stortplaats
Het plan Kempenbaan voorziet in het hergebruik van een voormalige stortplaats. Door het
ontbreken van een landelijk wettelijk kader is er onduidelijkheid over de aanpak van
voormalige stortplaatsen. Vooruitlopend op landelijke wetgeving heeft de provincie Noord-
Brabant in 2004 de nota ‘Hergebruik van stortplaatsen’ opgesteld. In lijn met deze nota is
in 2007 door adviesbureau TTE een hergebruikplan geschreven. De in dit plan voorgestelde
aanpak paste volgens de Vereniging Afvalbedrijven niet binnen de bestaande
afvalbeheersstructuur. Dit heeft de gemeente Tilburg, in overleg met de provincie en de
Vereniging Afvalbedrijven (VA), doen besluiten om de locatie te beschouwen als een geval
van bodemverontreiniging en hiervoor een saneringsplan binnen de regels van de Wet
bodembescherming (Wbb) uit te werken.Deze insteek sluit aan bij de mening van het ministerie
van VROM dat de Wbb een geschikt instrument is om oude stortplaatsen aan te pakken.

“De ontwikkeling van Kempenbaan wordt inhoudelijk ondersteund door het Rijk, de
provincie Noord-Brabant, de Vereniging van Afvalbedrijven en de gemeente Tilburg,” aldus
wethouder Möller. “Iedereen is het er over eens dat dit plan doorgang moet vinden. Alleen
juridisch gezien verschillen we van mening. De VA heeft aangegeven het definitieve
saneringsplan te beoordelen op basis van het bezwaarschrift zoals zij dat destijds heeft
ingediend tegen het hergebruikplan.”

Schone grond
De nieuwe aanpak houdt in dat de stortplaats gedeeltelijk wordt afgegraven. Alleen op de
woningbouwlocatie wordt geheel ontgraven. Schone grond wordt aangevoerd om de locatie
af te dekken. De uitvoeringskosten voor de nieuwe aanpak zijn ongeveer gelijk aan de
kosten van het hergebruikplan.

Het verontreinigde materiaal wordt hergeschikt in een geluidswal langs de A58. Om een
veilige leefomgeving te garanderen wordt periodiek de dikte van de leeflaag en de kwaliteit
van het grondwater gecontroleerd. De sanering zal volgens de planning circa 1 jaar in beslag nemen.