Invloed van burgers gewenst in de lokale textielindustrie

Uit onderzoek gedaan door Fontys Hogeschool in samenwerking met Midpoint Brabant blijkt dat meer invloed van burgers gewenst is op de organisatie van de lokale textielindustrie. De organisatie van de industrie wordt tot nu toe vooral bepaald door bedrijven en overheid. De invloed van de burger is minimaal. Als het aan de deelnemers van het onderzoek ligt, verandert dit in de toekomst.

Burgers en professionals op één lijn

Zowel burgers als professionals geven aan dat zij meer invloed van burgers wensen op aspecten als milieu, hergebruik, werkgelegenheid en werkomstandigheden. De motivatie om meer invloed te willen zit hem vooral in de wens om de industrie te verduurzamen en zo toekomstbestendig te maken.

Alle belanghebbenden aan tafel

De deelnemers van het onderzoek – die affiniteit hebben met textiel en duurzaamheid – geven aan dat burgers, bedrijven, gemeente, onderwijs en andere belanghebbende organisaties met elkaar in gesprek moeten gaan en samen moeten werken om de textielindustrie op een duurzame manier te organiseren. Advies hierbij is om van start te gaan met diegenen die interesse hebben in het thema. Op die manier kan het balletje gaan rollen. Daarbij kunnen deze kartrekkers zowel een voorbeeld zijn voor de hele textielsector als voor andere sectoren. Het onderwijs en organisaties zoals Midpoint Brabant, het economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant, kunnen via hun netwerk de verschillende belanghebbenden samenbrengen en via onderzoek en onderwijs een belangrijke bijdrage leveren.

Inclusiviteit als aanjager voor circulariteit

Nadat de Tilburgse textielindustrie vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw grotendeels verdween door onder meer de concurrentie uit lage-loon landen, zien we de laatste jaren een opleving van bedrijven die meer circulair (met zo weinig mogelijk afval) en lokaal gaan produceren. Met het onderzoek naar de invloed van burgers op de industrie hoopt het Centre of Expertise Inclusive Society van Fontys Hogeschool via meer inclusieve besluitvorming bij te dragen aan deze circulaire transitie.

Informatie, transparantie en bewustwording voorwaarde voor samenwerking

Om de samenwerking tussen de verschillende partijen goed vorm te kunnen geven is informatie en transparantie vanuit gemeente en bedrijfsleven cruciaal, aangevuld met de nodige wet- en regelgeving. Dan pas kan bewustwording optreden en kan op een constructieve manier worden samengewerkt. Burgers geven aan dat ze meer invloed wensen, maar tegelijkertijd ervaren ze een gebrek aan kennis, informatie en transparantie, waardoor ze niet goed weten hóe ze die invloed zouden kunnen uitoefenen.

Vervolgprojecten

In samenspraak met Midpoint Brabant wordt nagedacht over vervolgprojecten in de regio om de samenwerking vorm te geven. Zo wordt een textile living lab ingericht, waarin studenten en onderzoekers van verschillende disciplines en onderwijsinstellingen kunnen samenwerken met bedrijven, gemeente en burgers, om te onderzoeken hoe we het beste vorm kunnen geven aan het inzamelen en hergebruik van textiel in de regio. In een ander project wordt samenwerking gezocht om met nieuwe toepassingen het regionale wol-overschot te verkleinen. En zo kan ook de wolnijverheid, waar het bij Tilburg textielstad allemaal mee begon, weer nieuw leven ingeblazen worden.

Wil je als burger graag meedenken in één van de vervolgprojecten of wil je meer informatie? Neem dan contact op met s.vanoverbeek@fontys.nl, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool of het uitgebreide rapport raadplegen via deze link.