Rijke schooldag voor kinderen: primair onderwijs en kinderopvang verkennen fusie

In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind. Lees verder.

Welke partijen?

Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die het als haar taak ziet om kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden aan alle kinderen, die van meerwaarde is voor kinderen en hun ouders. Hierdoor kunnen en willen zij kinderen (0-13 jaar) laten opgroeien tot sterke volwassenen, die onafhankelijk in de samenleving staan. Onder de Kinderopvanggroep vallen ook verschillende organisaties met een tak in Tilburg, waaronder Kinderstad Tilburg, Kindercrèche, Sterre Kinderopvang, Kinderopvang Thuis en Servicebureau Kinderopvang. De vier besturen voor primair onderwijs bieden goed onderwijs voor ieder kind. Met bevlogen pedagogisch en didactisch professionals begeleiden de organisaties kinderen in hun ontwikkeling naar
een toekomstige plek in de maatschappij.

Kansengelijkheid

Op elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang dragen bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. Het samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen, ouders en medewerkers te betekenen. Het streven is dat in de buurt, thuisnabij, door nauw samenwerkende partners een gevarieerd palet aan onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen wordt geboden, zodat ouders en kinderen optimale keuzemogelijkheden hebben. Voor kinderen kan men zo beter doorgaande ontwikkellijnen realiseren.

Fusie

Er wordt nader verkend of het mogelijk is om te komen tot een fusie waarbij de Kinderopvanggroep opgaat in de vier onderwijsbesturen. Op die manier kunnen de onderwijsorganisaties zich per 2023 omvormen tot een organisatie voor kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs.

Krachten bundelen

Al geruime tijd zoeken onderwijs en kinderopvang elkaar steeds meer op in de ontwikkeling en realisatie van kindcentra, waar wordt gestreefd naar voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een fusie is een unieke kans om de krachten voor onderwijs en opvang te bundelen. Als eenheid biedt dit nieuwe kansen om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen voor kinderen, ouders en medewerkers in Tilburg.

Door het integreren van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk om vanuit één pedagogischdidactische visie te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een rijk dagarrangement voor kinderen. Een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra ondersteuning – schools- en naschools – draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Ouders van jonge gezinnen kunnen beter worden ontzorgd in hun toch al drukke bestaan. Op stads- en dorpsniveau kan meer ingezet worden op kansengelijkheid voor alle kinderen, ongeacht de wijk waarin hun wieg staat.

De organisaties kunnen hun medewerkers bredere loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden bieden en beter anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het personeel biedt dat nieuwe kansen op een boeiende werkomgeving en nieuwe loopbaanmogelijkheden. Het biedt de organisaties een sterkere en flexibelere positie op de arbeidsmarkt.

Vervolgstappen

Op 20 juni 2022 hebben alle partijen een intentieovereenkomst getekend om de komende maanden een finale verkenning te doen naar de mogelijke fusie tussen de Kinderopvanggroep en de vier
onderwijsorganisaties per 1 januari 2023. Medio oktober wordt besloten of de fusie doorgang vindt.